Afgørelse om afslag på § 3-dispensation

16. maj 2022Til genoptagelse af vedligehold af dræn.
Solrød Kommune har truffet afgørelse om afslag på §3-dispensation til genoptagelse af vedligeholdelse af dræn på matrikel nr. 3r og 5b Havdrup By, Havdrup.


RELATERET INDHOLD
Klagevejledning
Bemærk:
Ved en fejl er afgørelsen ikke blevet annonceret offentligt i forbindelse med at afgørelsen blev sendt til ansøger.

Derfor løber den 4 ugers klagefrist for øvrige klageberettigede fra d.d. (16. maj 2022) til 13. juni 2022. 
Klagefristen den 6. maj 2022 vedrører således udelukkende ansøger.

 

Afgørelsen kan påklages af

Modtager for afgørelsen
Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder ved at søge på ”klageportal” på www.borger.dk eller www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende, jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler ovenstående gebyr. Nævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Vejledning om anvendelse af Klageportalen findes på borger.dk. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk) findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Selve Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som vejleder klageren gennem forløbet med indsendelse af en klage, herunder hvilke konkrete informationer, der skal sendes med. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret bliver også betalt tilbage, hvis klager får helt eller delvis ret. 

Hvis I vil indbringe afgørelsen for en domstol, skal det ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, Stk. 18.

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online