Dispensation til etablering af midlertidig byggeplads og kørevej på overdrev og hede ved Trylleskoven

9. maj 2022Dispensationen gives i forbindelse med kystsikring af Karlstrup Mosebæk.
Solrød Kommune har givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til midlertidig byggeplads og kørevej på overdrev og hede ved Trylleskoven. 

Tilladelsen gives på en række vilkår. 

RELATERET INDHOLDKlage- og søgsmålsvejledning
Dispensationen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.solrod.dk 

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede er efter naturbeskyttelseslovens § 86:

ansøgeren,
ejeren af ejendommen,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørel­sen, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af na­tur og miljø eller rekreative interesser som formål. 
Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID/MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. 

Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til det relevante klagenævn, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, og en eventuel klage skal være indgivet til Klageportalen den 6. juni 2022. 

Afgørelsen vil desuden kunne indbringes for domstolene, jf. naturbeskyttelseslovens §

88, inden for en frist på 6 måneder fra denne afgørelses meddelelse. 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online