Et stort flertal i byrådet har vedtaget budgettet for 2021-2024

8. oktober 2020

Fem partier, der tilsammen repræsenterer 16 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget et budget, der sikrer både vækst og udvikling i Solrød Kommune samtidig med, at borgerne fortsat får den samme gode service.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre har vedtaget budgettet for 2021-2024 på byrådsmødet den 5. oktober 2020. Partierne Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti stemte ikke for budgettet.

Budgetaftalen tager afsæt i byrådets syv pejlemærker og visionen om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, og den hviler samtidig bl.a. på fundamentet af, at der skal være orden og balance i økonomien. Desuden er budgetaftalen indgået i lyset af, at coronapandemien har sat en helt ny dagsorden for hverdagslivet – også i Solrød Kommune – og det betyder fx, at alle de kommunale aktiviteter bliver tilpasset de statslige myndigheders retningslinjer og anbefalinger.


”Jeg glæder mig over, at vi har indgået en bred budgetaftale, hvor 16 ud af 19 byrådsmedlemmer står bag. Vi kan fastholde servicenivieauet, og det er en aftale, der sikrer bæredygtig vækst og udvikling af vores kommune til glæde for både borgere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød Kommune,” siger borgmester Niels Hörup. 

For at finansiere de stigende udgifter i forbindelse med udligningsreformen, hvor Solrød skal sende flere penge til andre kommuner, stiger skatten de kommende fire år startende med 0,11 procentpoint i 2021. Grundskylden er uændret, og der er fortsat ingen dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Budgetaftalen sikrer, at det nuværende serviceniveau fortsætter, og blandt de mange tiltag i budgetaften er:

 • Fordelingen med 60 procent pædagoger og 40 procent medhjælpere fortsætter.
 • Puljen fra budget 2020 på 1 mio. kr. årligt frem til 2023, der skal sikre god trivsel, godt arbejdsmiljø og fokus på social kapital hos personalet på sundheds- og ældreområdet, fortsætter.
 • Foreningernes tab i forbindelse med covid-19 søges afhjulpet ved at udvide kriterierne for eksisterende puljer.
 • Eksisterende demenstilbud suppleres med et fast tilbud om fleksibel aflastning i eget hjem til pårørende med ægtefæller, der lider af demens.
 • Der afholdes et Børne- og Ungetopmøde i 2021 som et element i udviklingen af området.
 • Etableringen af Strandens Hus, der forbedrer den rekreative anvendelse af strandområdet, gennemføres, og der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og 12,2 mio. kr. i 2022. 2022-midlerne kan fremrykkes til 2021.
 • Når salgsprovenuet for Green Hills-grunden er disponibel, sættes udbygning af idrætsfaciliteter i Solrød Idrætscenter i gang. Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2021 og 22,9 mio. kr. i 2022.
 • For at fremrykke etableringen af en kunstgræsbane i Havdrup fremrykkes 8,6 mio. kr. fra 2022 til 2021, hvor der også er afsat 0,3 mio. kr. til projektering. Projektet forudsætter, at Havdrup Fodboldklub bidrager med 0,5 mio. kr. til projektet.
 • Der afsættes 650.000 kr. til en elevator i Havdrup Idrætscenter til Pepes Bar, idet stedet så bedre kan udgøre Foreningernes Hus i Havdrup.
 • Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 til affaldssortering i Solrød, Jersie og Havdrup centre.
 • Der igangsættes en analyse af konsekvenserne ved at ændre overgangen til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år.
 • Der igangsættes en grundigere analyse af udbygningen af de enkelte områder i den tidligere fremlagte boligudbygningsplan.
 • Samarbejdet mellem lokalråd, grundejerforeninger og SSP styrkes i 2021, bl.a. med fokus på nabohjælp.
 • Muligheden for en forlængelse af badebroen ved Østre Strandvej undersøges, og Handicaprådet inddrages i arbejdet.
 • Muligheden for at etablere en skaterbane fx ved Solrød Gl. Skole undersøges.
 • Behovet for plejeboliger i Solrød Kommune stiger støt frem mod 2040. Plejecenter Christians Have udbygges derfor med 45 boliger i 2023/2024, og samtidig igangsættes en analyse af fremtidige placeringer for de næste etaper af Plejecenter Christians Have, ligesom fx også muligheden for friplejehjem afdækkes. 
 • De videre perspektiver i Borgernes Hus og udviklingen af Solrød Bymidte afdækkes i en analyse med henblik på, at byrådet har et godt grundlag at træffe beslutning om projektet ud fra i 2022.
 • Der skal vedtages en ny klimaplan inden årets udgang samtidig med, at Solrød Kommune tilslutter sig DK2020 med fokus på at udvikle en lokal, ambitiøs klimaplan, som viser vejen til nul CO2-udledning i Solrød Kommune i 2050 og samtidig viser, hvordan Solrød Kommune vil tilpasse sig klimaforandringerne.
 • Der ansættes en ekstra familiesagsbehandler og PPR-psykolog i Børn og Unge Rådgivningen.
 • Der afsættes en budgetsikkerhedspulje på 10,6 mio. kr. og en vækstbudgetsikkerhedspulje på 1,1 mio.kr. til udgifter som følge af befolkningsvæksten på områder, der ikke er dækket ind af de afsatte demografimidler.
 • Der afsætte en demografipulje på 10,1. mio. kr. i 2021 stigende til 53,5 mio. kr. i 2024.

Hele budgetaftale kan læses her

Tre partier er ikke en del af budgetaftalen

Partierne Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti står uden for budgetaftalen.

"LA ønsker ikke at opkræve 54 mio. kr. ekstra hos borgerne under påskud af udligningsordningen. Vi ønsker derimod at sætte en prop i hullet i forhold til kommunens udgifter til ledelse og administration, der stiger i en helt uset grad. Planerne om et nyt rådhus ønsker vi at skrinlægge, da behovet ikke er dokumenteret. Til gengæld ønsker vi at afsætte flere penge til folkeskolerne og foreningerne samt indføre byrådstv og et fast byggesagsgebyr på 1.000 kr.,” siger Emil Blücher fra Liberal Alliance.

”Radikale blev af et flertal i byrådet mødt med det ultimative krav, at vi skulle give Venstre vetoret på potentielle ændringsforslag. Sådanne udemokratiske metoder er uhørte, og derfor forlod jeg forhandlingerne. Jeg kan ikke stemme for et budget, der hæver skatten for at bygge et nyt rådhus. Radikale ønsker en senere børnehavestart fra den 1. januar 2021. Der er ingen grund til at udarbejde en analyse, når vi allerede nu ved, at behovet er der,” siger Bo Nygaard Larsen fra Radikale Venstre.

”Jeg har ikke så meget at sige til budgettet. Det har helt sikkert elementer, jeg kunne støtte. Hvis jeg altså var budt med til forhandlingerne, men det var jeg ikke. Da jeg ikke ville være med til massivt boligbyggeri ved kælkebakken i Jersie Strand og på andre grønne områder. Og så er jeg heller ikke begejstret for larmende transportcentre, eller højhuse så høje som Rundetårn, og ideen om at bygge et nyt rådhus, som vi nok ikke behøver,” siger Brian Mørch fra Dansk Folkeparti.

Budgetforslag fra Liberal Alliance kan ses her

Ændringsforslag fra Radikale Venstre kan ses her

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Borgermøder vedr. forslag til lokalplan om eventuelt nyt biogasanlæg er udskudt

26-10-2020
Ud fra et forsigtighedsprincip og for at sikre, at borgerne ikke føler sig utrygge, har Solrød Kommune valgt at udskyde de to borgermøder, som skulle have været afholdt mandag den 26. oktober 2020.

En stor, hjertevarm tak til alle de frivillige for deres sociale arbejde i Solrød Kommune

26-10-2020
De indstillede til Frivillighedsprisen 2020 og alle frivillige engageret i frivilligt socialt arbejde i Solrød Kommune har modtaget en hilsen fra borgmester Niels Hörup og formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget, Ivar Haugaard-Hansen, på vegne af Solrød Byråd.

Familiedrevet sundhedshus med fuld fart på udvikling inviterede borgmesteren indenfor

22-10-2020
Hos A-Fys i Solrød er digitalisering en vigtig del af virksomhedens udviklingsarbejde, og netop digitalisering var omdrejningspunktet, da borgmester Niels Hörup besøgte familievirksomheden.

Foredrag om Bent Fabricius-Bjerres tre liv

19-10-2020
Man kan sige at Bent Fabricius-Bjerre levede tre liv

Gør en forskel ved at fortælle om dine bevægelsesvaner

19-10-2020
Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse sætter nu fokus på vores bevægelsesvaner i Solrød Kommune.

Snart er det tid til indskrivning til børnehaveklassen august 2021

19-10-2020
I perioden 2. november til 15. november 2020 er der åbent for digital indskrivning på skolerne i Solrød.

Åsvej afspærres mellem banen og Åsager

19-10-2020
Fra den 20. oktober 2020 frem til jul bliver Åsvej spærret, og du skal i stedet køre ad den nye vejadgang via Roskildevej.

Der er konstateret smitte med COVID-19 på Plejecenter Christians Have

15-10-2020
To beboere og tre medarbejdere er konstateret smittede med COVID-19 på den kommunale del af Christians Have. Situationens alvor betyder, at der er indført besøgsforbud på hele den kommunale del af plejecenteret.

Flere tider til COVID-19-test i Solrød Kommune

12-10-2020
Alle borgere uden symptomer kan nu blive testet for COVID-19 i Aktivitets- og Frivilligcenteret hver onsdag og fredag.

Pulje - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m."

12-10-2020
Nu åbnes der igen for ansøgninger om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online