Lokalplanforslag for området med muligt nyt biogasanlæg sendes i høring

8. oktober 2020

På byrådsmødet den 5. oktober 2020 vedtog et flertal i byrådet lokalplanforslaget for området, hvor et muligt nyt biogasanlæg kan etableres. Lokalplanforslaget sendes nu i otte ugers høring, og der er planlagt et borgermøde for at høre borgernes input.

Et flertal i byrådet har på byrådsmødet den 5. oktober 2020 godkendt forslaget til lokalplanen for det område, hvor virksomheden Solrød Bioenergi ApS gerne vil etablere et nyt biogasanlæg. Samtidig godkendte byrådet en miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse til anlægget.

Lokalplanforslaget har rod i en henvendelse fra virksomheden Solrød Bioenergi ApS, der i februar 2020 kontaktede Solrød Kommune med en anmodning om at sætte gang i lokalplanlægningen med henblik på muligheden for at etablere et biogasanlæg nær ved det eksisterende biogasanlæg – Solrød Biogas.


Når kommunen modtager en anmodning om at få udarbejdet en lokalplan, som er i overensstemmelse med den gældende kommuneplansramme, så er kommunen forpligtet til inden for et år at have lavet et lokalplanforslag. Det er tilfældet her, hvor kommuneplanrammen for området, der blev vedtaget i 2012, siger, at området kan anvendes til "teknisk anlæg som biogas med tilhørende funktioner".

Et flertal i byrådet besluttede derfor i april 2020 at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan for området, og det er det arbejde, der nu ligger klar til at blive sendt i høring. Lokalplanforslaget sendes i høring i perioden fra den 13. oktober til den 8. december 2020. Samtidig er der planlagt et borgermøde den 26. oktober kl. 17-18.30 i Havdrup Idrætscenter, hvor borgerne kan komme med input til lokalplanen og spørge ind til detaljerne i planen.

”Der er ingen tvivl om, at biogas er et effektivt middel til at nedbringe CO2-udledningen, og Klimarådet peger da også netop på biogas som en vigtig del af den grønne omstilling, der skal være med til at udfase naturgas. Netop biogas kan derfor komme til at spille en vigtig rolle i regeringens og Folketingets mål om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent i 2030, men hvis vi skal nå det mål, skal vi alle sammen bidrage – både på kommunalt og privat niveau. Set i det lys giver det også god mening, at vi definerer rammerne for et eventuelt nyt biogasanlæg på det område, som i vores kommuneplan netop er udlagt til fx biogasproduktion. Et flertal byrådet tror på, at det er en god idé at etablere et biogasanlæg ved siden af det nuværende, og vi har nu sendt lokalplanforslaget i høring, så vi kan få belyst alle aspekter, inden vi tager den endelige afgørelse. Samtidig har vi valgt at afholde et borgermøde, hvor borgerne kan spørge ind til lokalplanforslaget,” siger borgmester Niels Hörup.

Det område, som lokalplanforslaget sætter rammerne for, er mindre, end hvad Solrød Bioenergi ApS oprindeligt henvendte sig til Solrød Kommune omkring. Det skyldes, at en del af området i mellemtiden er blevet solgt til anden side. Et flertal i byrådet vedtog derfor på byrådsmødet den 7. september 2020 at indskrænke området for lokalplanforslaget til at gælde et område ved siden af det eksisterende biogasanlæg Solrød Biogas A/S.

Hvis Solrød Bioenergi ApS får mulighed for at opføre et biogasanlæg, oplyser virksomheden, at det vil medføre beskæftigelse for ca. 15 personer, og at anlægget vil sænke CO2-reduktionen med ca. 29.500 tons om året. Det vil svare til ca. 25 procent af Solrød Kommunes forventede nye mål for 2030 om en reduktion på 70 procent CO2 udledning.

Realiseres projektet arbejder Solrød Kommune hen imod, at biogassen kan anvendes i kommunen som opvarmningskilde i stedet for naturgas, som skal udfases senest i 2030 som følge af en bred klimaftale i Folketinget. Foreløbige beregninger viser, at 610 husstande i Jersie og Solrød Landsby vil kunne forsynes med overskudvarme fra et nyt biogasanlæg. Samtidig viser beregninger, at hvis strandområdet øst for Strandvejen skal skifte fra naturgas til fjernvarme, som følge af den planlagte udfasning af naturgas, vil det løbe op i en forbrugerbetalt investering på i omegnen af 110 mio. kr. Den investering kan undgås ved skift fra naturgas til biogas.

Solrød Bioenergi ApS oplyser desuden, restproduktet fra biogasproduktionen skal bruges som gødning på marker, og at det på den måde også bidrager til den grønne omstilling i landbruget. 

Fakta
Solrød Bioenergi ApS oplyser til Solrød Kommune, at de ønsker at opføre et biogasanlæg i samme størrelsesorden som det eksisterende Solrød Biogas A/S, og at anlægget kommer til at behandle 250.000 tons biomasse per år, hvilket omtrent svarer til samme mængde, som Solrød Biogas A/S behandler. 

Cirka halvdelen af biomassen er kildesorteret organisk dagrenovation (KOD), resten er husdyrgødning og bioaffald fra storkøkkener, fødevare- og agroindustrien. Der vil samlet set være cirka 57 lastbiler per dag, der fragter biomassen.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Foredrag om Bent Fabricius-Bjerres tre liv

19-10-2020
Man kan sige at Bent Fabricius-Bjerre levede tre liv

Gør en forskel ved at fortælle om dine bevægelsesvaner

19-10-2020
Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse sætter nu fokus på vores bevægelsesvaner i Solrød Kommune.

Snart er det tid til indskrivning til børnehaveklassen august 2021

19-10-2020
I perioden 2. november til 15. november 2020 er der åbent for digital indskrivning på skolerne i Solrød.

Åsvej afspærres mellem banen og Åsager

19-10-2020
Fra den 20. oktober 2020 frem til jul bliver Åsvej spærret, og du skal i stedet køre ad den nye vejadgang via Roskildevej.

Der er konstateret smitte med COVID-19 på Plejecenter Christians Have

15-10-2020
To beboere og tre medarbejdere er konstateret smittede med COVID-19 på den kommunale del af Christians Have. Situationens alvor betyder, at der er indført besøgsforbud på hele den kommunale del af plejecenteret.

Flere tider til COVID-19-test i Solrød Kommune

12-10-2020
Alle borgere uden symptomer kan nu blive testet for COVID-19 i Aktivitets- og Frivilligcenteret hver onsdag og fredag.

Pulje - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m."

12-10-2020
Nu åbnes der igen for ansøgninger om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Søg tilskud til natur- og friluftsprojekter 2021

12-10-2020
Ansøgningsfristen er den 1. december 2020. Alle borgere inkl. lokale foreninger har mulighed for at søge. Tilskuddet gives efter naturbeskyttelsesloven, og har til formål at inspirere og motivere til arbejdet med natur- og friluftsprojekter.

Regnbuen og Skovhuset bliver til Regnskoven

08-10-2020
Regnbuen og Skovhuset i Solrød Kommune har valgt at skifte navn

Peter Klokker erstatter Sabrina Zimmerman i Solrød Byråd

08-10-2020
Byrådsmedlem Sabrina Zimmerman fra partiet Venstre flytter fra Solrød Kommune, og hendes plads i byrådet overtages derfor af suppleant Peter Klokker.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online