Nu starter lokalplanarbejdet med rammerne for et muligt nyt biogasanlæg

30. april 2020

Solrød Kommune sætter nu gang i arbejdet med en ny lokalplan, som sætter rammerne for et muligt nyt biogasanlæg i kommunen.

I februar 2020 modtog Solrød Kommune fra Bigadan A/S, som ejer Solrød Bioenergi Aps, en anmodning om at sætte gang i lokalplanlægningen for et biogasanlæg beliggende vest for det eksisterende Solrød Biogas A/S på Åmarken.

Når kommunen modtager en anmodningen om at få udarbejdet en lokalplan, som er i overensstemmelse med den gældende kommuneplansramme, så er kommunen forpligtet til inden for et år at have lavet et lokalplanforslag.


Det er tilfældet her, hvor kommuneplanrammen for området, der blev vedtaget i 2012, siger, at området kan anvendes til "teknisk anlæg som biogas med tilhørende funktioner". Derfor vedtog et flertal i byrådet på byrådsmødet den 27. april 2020 at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan, som sætter rammerne for et muligt nyt biogasanlæg. 

”Regeringen og et enigt Folketing har et mål om, at vi i Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, og hvis det skal lykkes, skal vi hver især bidrage – både på privat og kommunalt plan. Klimarådet har peget på, at netop biogas er en vigtig del af den grønne omstilling, derfor giver det også rigtig god mening at definere rammerne for et eventuelt nyt biogasanlæg på det uudnyttede område, som i kommuneplanrammen netop er udlagt til fx biogasproduktion. Det er ikke ensbetydende med, at der kommer et biogasanlæg, det betyder blot, at vi sætter rammerne for et eventuelt nyt anlæg,” siger borgmester Niels Hörup.

Beslutningen betyder, at Solrød Kommune vil starte op på lokalplan-processen og i samarbejde med Bigadan A/S afholde et dialogmøde med naboer og andre interessenter. Med afsæt i borgernes reaktioner vil Solrød Kommune efterfølgende lave et lokalplanforslag til politisk behandling. Hvis det forslag bliver godkendt, bliver det sendt i offentlig høring, og det er planen, at der i høringsperioden vil være et borgermøde. Med afsæt i høringen vil Solrød Kommune efterfølgende lave et forslag til en lokalplan.

Hvis projektet herefter bliver en realitet, vil det betyde, at biogasanlægget kan beskæftige omkring 15 personer i produktion, transport og service, og at anlægget vil reducere drivhusgasser i Solrød Kommune med 29.500 tons årligt. Det vil desuden være muligt at opgradere biogassen, så den kan blive til grøn naturgas og erstatte brugen af fossilt naturgas både i Solrød Kommune og i nabokommunerne. Ud over det kan restproduktet fra anlægget bidrage til den grønne omstilling af landbruget og ikke mindst være gavnlig for de økologiske landbrug. 

Fakta
Bigadan A/S oplyser til Solrød Kommune, at hvis selskabet får lov til at opføre et biogasanlæg, så er det planen, at det nye biogasanlæg - Solrød Bioenergi Aps -  skal kunne håndtere i alt 250.000 tons biomasse pr. år, hvilket ligger på niveau med den årlige mængde biomasse, som Solrød Biogas A/S håndterer.

Bigadan A/S planlægger desuden at etablere Solrød Bioenergi Aps i tæt tilknytning til Solrød Biogas A/S, og vejadgang og arkitektur for de to anlæg vil blive sammentænkt. Det er planen, at der bliver etableret afskærmende mure omkring anlægget, og Bigadan A/S foreslår at farvevalg, udformning og placering af bygninger og tekniske anlæg sker på en sådan måde, at det samlede kompleks bedst muligt kan indpasses i landskabet.

Projektbeskrivelsen fra Bigadan A/S viser, at anlægget dagligt vil blive besøgt af 57 lastbiler. Det fremgår desuden af projektbeskrivelsen, at der vil blive etableret svovlsensorer og nabo-hotline på anlægget for at mindske de mulige gener fra anlægget til omgivelserne.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online