Miljømirakel i Solrød:

Biogasproduktion på tang og madaffald bidrager betydeligt til at nå klimamål

Solrød Biogas og Solrød Bioenergi løser efterhånden mange problemer på én gang:
De to virksomheder genbruger organiske restprodukter fra industri og landbrug, anvender madaffald fra hovedstadsområdet og Solrød og producerer grøn, vedvarende energi. Det erstatter fossile brændstoffer og giver mindre forurening – men det hele startede med stank fra rådden tang ved Køge Bugt


Biogasanlægget har stadig en fornuftig tilbagebetalingstid, hvor omkring halvdelen af den samlede gæld er blevet afbetalt. For Solrød Kommune, der ejer anlægget, udgør Solrød Biogas dermed en investering med lav risiko og betydelige positive effekter for klima og miljø.

På de to anlæg Solrød Biogas og Solrød Bioenergi er der efterhånden skabt et grønt miljømirakel, hvor produktionen af biogas reducerer forureningen og fremstiller store mængder af grøn energi, der bliver til elektricitet, fjernvarme, grøn gas og organisk biogødning til landbruget.

Startskuddet var et stort problem med stanken fra rådden tang ved kysten langs Køge Bugt, og løsningen på det har udviklet sig til et grønt miljøeventyr. Her bidrager man nu effektivt til at arbejde frem mod landets klimamål, samtidig med at vigtige næringsstoffer tilbageføres fra husholdningerne til landbruget.
- Vi havde dengang nogle folk med en dristig og visionær idé, der har forandret udfordringer til nye og bedre løsninger, forklarer Niels Hörup, som gennem mange år var borgmester i Solrød og fortsat er formand for selskabet Solrød Biogas, som Solrød Kommune ejer.
Det estimeres, at biogasanlæggene samlet bidrager til en drivhusgasreduktion på 99.000 tons. Det svarer til udledningen fra over 13.000 danskere årligt ifølge Danmarks Statistik

Fri for russisk gas
Selv om naturgas er på vej til at blive udfaset som energi til opvarmning af boliger, så er gas fortsat en vigtig energikilde. I den grønne omstilling spiller biogasproduktion en væsentlig rolle i et komplekst energisystem.
Biogassens fleksibilitet og stabilitet muliggør integration med andre vedvarende energikilder. Den kan anvendes til elproduktion, til fjernvarme og direkte opvarmningsformål, til procesenergi i virksomheder, som brændstof i transport og som leverandør af overskudsvarme til fjernvarmenettet.

Hos Solrød Biogas alene fremstilles årligt 18 mio. m3 biogas, og i naboanlægget Solrød Bioenergi, der er ejet af virksomheden Bigadan, omdannes samtidig madaffald, som bliver til endnu mere grøn energi.
- I den nuværende situation får biogas en stadig vigtigere rolle i omstillingen af energiforsyningen i landet, og det er med til at gøre Danmark fri fra afhængigheden af russisk gas, fremhæver Niels Hörup.


Biogasanlægget har stadig en fornuftig tilbagebetalingstid, hvor omkring halvdelen af den samlede gæld er blevet afbetalt. For Solrød Kommune, der ejer anlægget, udgør Solrød Biogas dermed en investering med lav risiko og betydelige positive effekter for klima og miljø.


Et grønt columbusæg
Kaj Holm Rasmussen, der har været direktør for Solrød Biogas siden 2015, er stolt af, hvor langt man er kommet med genbrug, grøn energi og reduktion af CO2-udledningen gennem de lokale aktiviteter: - En tidligere klimaminister - Lars Chr. Lilleholt - har med rette kaldt det for ’et grønt Columbusæg’, der løser flere problemer på samme tid. Her tager vi tang fra stranden, gylle fra landbruget, rester fra industriproduktion og bakterier til at producere biogas. Det giver os elektricitet og varme, og restproduktet erstatter kunstgødning i landbruget. Samtidig genanvender vi spildprodukter og får miljøvenlig energi, og på den måde reduceres CO2-udslippet kraftigt, når el og fjernvarme ikke længere produceres med kul eller affaldsforbrænding, forklarer han.

Kaj Holm fortæller stolt om, hvordan anlægget siden etableringen har tiltrukket internationale og nationale delegationer, inspireret undervisningen i folkeskolen om grøn energiproduktion og haft tusindvis af besøgende om året. Ser man bort fra Corona, har der i de senere år været op mod 2.500-3.000 årlige besøgende.


Solrød Biogas giver os elektricitet og varme, og restproduktet
erstatter kunstgødning i landbruget. Samtidig genanvender vi
spildprodukter og får miljøvenlig energi, og på den måde
reduceres CO2-udslippet kraftigt, når el og fjernvarme ikke
længere produceres med kul eller affaldsforbrænding, forklarer
Kaj Holm Rasmussen.

Tæt på leverandører og kunder
Ved siden af Solrød Biogas har Bigadan, der også står for driften af biogasanlægget, for et par år siden opført anlægget Solrød Bioenergi, som forvandler madaffald fra Hovedstadsområdet og Solrød Kommune til biogas.

Ifølge Erik Lundsgaard, der er driftschef for begge anlæg, var det oplagt for Bigadan at placere det nye anlæg ved siden af den eksisterende biogasproduktion i Solrød. Det giver en række fordele med en fælles drift, og samtidig er placeringen i Solrød tæt på både leverandører og kunder.
- Madaffaldet, der først skal sorteres for at undgå plastik og andet, kommer fra en række kommuner i Københavnsområdet og Solrød. Vores produktion af renset gas, der kan bruges i naturgasnettet, er jo også tæt på mange kunder her ved Køge Bugt. Dermed bliver der ikke så store afstande med transport, og det er også vigtigt for miljøet, forklarer Erik Lundsgaard.

Med samarbejdet mellem de to anlæg er der sket meget siden etableringen af Solrød Biogas, hvor biogasproduktionen nu også er baseret på madaffald. - Med koblingen spiller biogasanlægget en central rolle for både at realisere Solrød Kommunes ambitiøse klimamål og for at understøtte kommunens grønne indsats på affaldsområdet. Anlægget udgør et væsentligt led i kæden for at øge genanvendelsen og tilbageføre vigtige næringsstoffer fra vores forbrug til landbruget, understreger Niels Hörup. Biogasanlægget har stadig en fornuftig tilbagebetalingstid, hvor omkring halvdelen af den samlede gæld er blevet afbetalt. For Solrød Kommune, der ejer anlægget, udgør Solrød Biogas dermed en investering med lav risiko og betydelige positive effekter for klima og miljø.

Om Solrød Biogas
I 2008 opstod ideen om at bruge rådden tang, der forårsagede lugtgener ved Køge Bugt, til at producere biogas. Solrød Kommune gik sammen med lokale grundejerforeninger for at realisere projektet og forblev ejer af Solrød Biogas. Flere parter, herunder Roskilde Universitet, Vækstforum Sjælland, fjernvarme-transmissionsselskabet VEKS, repræsentanter fra landbruget og virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, deltog i projektet, som også modtog EU-støtte. Opgaven med at opføre og drive anlægget blev tildelt virksomheden Bigadan efter EU-udbud, og i sommeren 2015 blev den første biomasse tilført anlægget. Senere indgik Solrød Biogas en aftale med Solrød Bioenergi efter et offentligt EU-udbud, og de er stadig ansvarlige for driften.

Solrød Biogas leverer biogas til VEKS (Vestegnens Kraftvarme Selskab), som genererer elektricitet til 5.400 husstande svarende til 44% af forbruget i hele kommunen. Samtidig producerer VEKS fjernvarme til ca. 4.000 husstande i Solrød Strand ved hjælp af biogas som energikilde, hvilket svarer til ca. 40% af husstandene.

Solrød Biogas anvender årligt følgende ingredienser for at producere sin biogas:
1500 tons tang, 90.000 tons rester af citronskaller fra CP Kelco i Ll. Skensved, 70.000 tons mælkesyre-bakterier fra Chr. Hansen kommer. Dertil 44.500 tons gylle fra lokale landmænd samt en række andre organiske spildprodukter, f.eks. rester fra æblemost-produktion.


Tidligere klimaminister Lars Chr. Lilleholt kaldte i forbindelse med indvielsen i 2015 Solrød Biogas for ’et grønt Columbusæg’, der løser flere problemer på samme tid. Her ses den tidligere minister klippe den røde snor til anlægget sammen med Vincent Berrutto fra EU-Kommissionen og forh. borgmester i Solrød og formand for Solrød Biogas Niels Hörup


Om Solrød Bioenergi
Solrød Bioenergi, som ligger ved siden af Solrød Biogas, blev sat i drift i 2022 af Bigadan med det formål at behandle madaffald fra hovedstadsområdet og Solrød Kommune samt gylle fra landbruget. Anlægget modtager årligt 100.000 tons madaffald. Herfra produceres økologisk gødning til landbruget og 6 mio. m3 metangas. På anlægget ligger der også en opgraderingsfacilitet, hvor biogassen renses, inden den injiceres i gasnettet og forsyner borgere og virksomheder med grøn gas.
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online