Generalforsamling Solrød Fjernvarme – Uændrede priser og stor aktivitet

10. maj 2022

Fjernvarmeforbrugerne i Solrød kan glæde sig over, at priserne i 2022 er 20 % lavere, end de var i 2015.
Regnskabet for 2021 endte med et overskud på driften. Da fjernvarme er omfattet af ”hvile-i-sig-selv”-princippet, som betyder, at overskud skal tilbage til forbrugerne, kan varmeprisen i 2022 holdes i ro. Der er i 2021 kommet 311 nye forbrugere – primært i Havdrup, som har bidraget til overskuddet. Det kunne kasserer Jan Juhl fortælle på Solrød Fjernvarmes generalforsamling den 9. maj.

Efter de voldsomt stigende priser på fossilt brændsel og regeringens udspil den 19. april om udfasning af russisk gas er værket sammen med Solrød kommune i gang med at kortlægge, hvor der kan udrulles fjernvarme. Og lige så vigtigt: hvornår det kan ske. Solrød Fjernvarme leverer i dag varme til knapt halvdelen af Solrøds husstande. Det har taget Solrød Fjernvarme godt 50 år at nå op på denne tilslutning.
Forventningen er nu, at de sidste potentielt 3.000 husstande, der kan komme i betragtning til fjernvarme, skal tilsluttes inden 2028 – altså på 5 år

Det er en kæmpe opgave, som kun kan ske i tæt samarbejde med Solrød kommune. Værkets formand, Niels Pedersen, benyttede derfor også lejligheden til at takke kommunen for et konstruktivt samarbejde om konverteringen.

Samtidig efterlyste han rammebetingelser fra regeringen:
Hvordan forestiller man sig, at finansieringen skal foregå?
Vil man indføre en ”Ja tak”-ordning, der betyder, at varmeforbrugerne i et område, der udpeges til fjernvarme, automatisk er med i ordningen (med mindre man kan dokumentere, at man har investeret i anden opvarmning inden for de seneste år).
Vil man foretage den afbureaukratisering af sagsgangen for konverteringsprojekter både statsligt og kommunalt, der er nødvendig for at komme i mål?

Solrød Fjernvarmeværk ruster sig til opgaven ved at driftschef Kaj Holms primære arbejdsopgaver fremover vil være at lede konverteringsprojekter.

I 2021 har der været gang i en række projekter – og en del af dem fortsætter i 2022.
Green Hills 350 boliger er blevet forbundet til fjernvarmesystemet og begynder at aftage varme i løbet af efteråret.
Det samme gælder en enkelt bygning i Erhvervskilen, som forventes at blive udbygget op til 150.000 m2 i de kommende år.

I ”Gaslommen” har 75 % af de gasfyrede boliger skrevet kontrakt om levering af fjernvarme. Går projektet efter planen, vil varmen blive grøn i løbet efteråret 2022.

I Havdrup nærmer overskudvarmeprojektet, der henter overskudsvarme fra Solrød Biogas til opvarmning af boliger i Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup, sig sin afslutning. Havdrup fase 2 er allerede godkendt i Solrød kommune og vil blive påbegyndt i forlængelse af fase 1 i efteråret 2022.

Et projekt for konvertering af gasforbrugerne i Jersie landsby ligger til godkendelse i byrådet. Projektet er planlagt til at gå i gang inden udgangen af 2022.

Formanden oplyste, at Solrød Fjernvarme og Solrød Vandværk er langt med planerne om at etablere et fælles driftsselskab, der samarbejder om lokaler, administration og drift af værkerne, herunder fælles vagtordning. Der vil ved et sådant samarbejde kunne opnås stordriftsfordele, besparelser og optimering af ressourcerne. Varmeaftagerne vil kunne se frem til flere servicetilbud fra begge virksomheder.

Der var genvalg til Hans Odder og Michael F. Jensen, som bestyrelsesmedlemmer og til Birgitte Rasmussen og Søren Enevoldsen som suppleanter.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online